Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”), zijn van toepassing op deze website, www.hagelandunited.be (hierna: “de website”). De website wordt uitgegeven door Hageland United vzw met maatschappelijke zetel te Grotendries 27 – 3210 Lubbeek en ingeschreven in de K.B.O. met ondernemingsnummer BE0889.419.625 (hierna: “Hageland United”)

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u als bezoeker uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Inhoud

De website van Hageland United is bedoeld om u te informeren over onze werking en basketbal algemeen.

Hageland United ontwikkelt en onderhoudt de website met de grootst mogelijk zorg, toch is het mogelijk dat informatie onvolledig, foutief of niet up-to-date is. Sommige informatie komt van derde partijen, wij kunnen niet garanderen dat deze informatie correct, actueel of volledig is.

Artikel 2 – Intellectueel eigendom

Hageland United behoud alle rechten op de getoonde informatie op de website. Het is verboden om inhoud, afbeeldingen, logo’s, design, teksten, video’s, van de website te kopiëren, wijzigen of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hageland United.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Hageland United kan behoudens in geval van opzet of grove fout, niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik, tijdelijke onbeschikbaarheid, fout functioneren van de website.

Artikel 4 – Hyperlinks

De website kan links bevatten naar externe websites. Een hyperlink is enkel bedoeld om u informatie aan te bieden die voor u interessant zou kunnen zijn, dergelijke link is enkel informatief.

Hageland United is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een externe website en is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die zou voortkomen uit het raadplegen, bezoeken of gebruik maken van de inhoud van de externe website.

Artikel 5 – Privacy

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over gegevensbescherming. De Privacyverklaring is een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Wijzigingen

Hageland United behoudt het recht om de informatie op de website te wijzigen, inclusief de Algemene Voorwaarden, en dit op elk moment zonder u expliciet te informeren, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het is de bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de inhoud op de website, inclusief de Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring zijn gewijzigd sinds zijn vorige bezoek. De datum van Laatste wijziging staat onderaan deze pagina.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de Algemene Voorwaarden. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Artikel 8 – Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten kan u steeds contact met ons opnemen via info@hagelandunited.be

Algemene Voorwaarden Webshop

Artikel 1 – Identiteit

Hageland United vzw
Grotendries 27, 3210 Lubbeek
BE0889.419.625
info@hagelandunited.be

(hierna: “Hageland United”)

Artikel 2 – Toepassingsgebied & Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden Webshop zijn van toepassing op elk aanbod uit onze webshop.

2.2. Om online te bestellen, moet u minimum 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, vragen wij u om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

2.3. Door het plaatsen van een bestelling op onze webshop, aanvaardt u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden en komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Hageland United.

2.4. Naast deze Algemene Voorwaarden, kunnen er ook bijkomende Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden uitdrukkelijk vermeld indien van toepassing.

2.5. Hageland United heeft steeds het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de webshop te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Alle producten worden altijd zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorzien van waarheidsgetrouwe afbeeldingen om u een correcte beoordeling te laten maken van het product. Het is mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of fouten bevat, bij vergissingen kunnen wij de respectievelijke bestelling annuleren.

3.2. Wanneer aangeboden in onze webshop, kunt u producten personaliseren naar uw eigen voorkeur in overeenstemming met onderstaande personalisatievoorwaarden:

  • U mag geen namen of andere teksten gebruiken, uploaden, kopiëren, indienen of publiceren die aanzetten tot geweld, die bedreigend, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins aanstootgevend of onwettig zijn; die bestaan uit of inhoud bevatten die wordt beschermd door de wet, inclusief de naam van producten, diensten, bedrijven, organisaties of evenementen die toebehoren aan een derde partij; die inbreuk maken op handelsmerken van derden of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • We behouden ons het recht voor om elke personalisatie geheel of gedeeltelijk te weigeren als deze in een van bovenstaande categorieën valt.
  • Gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens specifieke wensen van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Hierdoor kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren niet mogelijk.
Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

4.2. De prijs voor een product, zoals weergegeven in onze webshop kan als gevolg van technische of typografische fouten onjuist worden weergegeven en in dat geval kunnen wij de respectievelijke bestelling annuleren.

4.3. Indien er bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze steeds apart vermeld.

Artikel 5 – Online aankopen

Kies de producten die u wenst te bestellen door op “in winkelmand” te klikken. Dit voegt de door u gekozen producten toe aan uw winkelmand. U krijgt toegang tot uw winkelmand door op het winkelmandsymbool rechtsboven op de pagina te klikken. Hier kunt u uw productkeuze op elk moment wijzigen voordat u uw bestelling plaatst door het aantal artikelen te wijzigen of op “verwijderen” of “bewerken” te klikken of gewoon door uw bestelling te stoppen. Door op “verder naar afrekenen” te klikken, bereikt u de volgende stap van uw bestelling.

Als u al een klantaccount heeft, kunt u nu op de knop “inloggen” klikken en inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Als u geen klantaccount heeft, kunt u een nieuw klantaccount aanmaken of u kunt een bestelling plaatsen zonder voorafgaande registratie. Als u de bestelling wenst te plaatsen zonder eerst een klantaccount aan te maken, moet u uw naam en contactgegevens opgeven. Vul alle verplichte velden, gemarkeerd met een sterretje (*), in met geldige en correcte gegevens.

Via de knop “bestelling plaatsen”, gaat u verder naar het betaalproces. Zodra uw bestelling door ons is ontvangen, ontvangt u per e-mail een automatisch gegenereerde bestelbevestiging.

Artikel 6 – Betaling

Bestellingen via de webshop, kunnen enkel worden betaalt via de betaalmodule. Voor de afhandeling van deze betalingen doen wij een beroep op de dienst van Mollie.

Artikel 7 – Levering & Verzending

7.1. Voor details over de levertijd, verwijzen wij naar de leveringsinformatie bij elk product afzonderlijk. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met onvoorziene vertragingen.

7.2. Voor levering is enkel afhalen mogelijk op bepaalde afhaalmomenten, de mogelijkheden van plaats en tijdstip zijn afhankelijk van het product.

Artikel 8 – Garantie

8.1. Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Alle producten voldoen op het ogenblik van bestelling aan de bestaande wetgeving.

8.2. De wettelijke garantierechten en rechtsmiddelen zijn zonder enige beperking van toepassing op onze producten, dat wil zeggen dat wij de wettelijke minimum garantieperiode van twee jaar handteren. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan uw product tot twee jaar na de levering, het product kosteloos wordt hersteld, dan wel wordt vervangen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Enkel in het geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst te eisen. Indien het gebrek binnen de 6 maanden na levering wordt vastgesteld, wordt dit geacht te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u moeten kunnen bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1. U hebt het recht om de overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt 14 vanaf de dag waarop u, of een door  u aangegeven derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het recht om te annuleren uit te oefenen, moet u ons doormiddel van een ondubbelzinnige verklaring, een brief per post of per mail op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Om aan de deadline te voldoen, is het voldoende dat uw melding betreffende het uitvoeren van uw recht op annulering verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

9.2. Als u deze overeenkomst opzegt, zullen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben aangaande deze overeenkomst terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. De terugbetaling zal plaatsvinden niet later dan 14 dagen na ontvangst van de goederen.

9.3. U dient de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen zonder onnodige vertraging en in el geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van deze overeenkomst meedeelt. De goederen dienen zich in de originele verpakking te bevinden, samen met alle toebehoren. De kosten voor het terugsturen van de goederen komen ten laste van u. U bent eveneens aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

9.4. Het recht om deze overeenkomst te annuleren is niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen die gepersonaliseerd zijn en voedsel- of hygiëneproducten (bijv. chocolade, koekjes, bier, wijn, enz.).

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht, elke omstandigheid buiten onze wil en controle, is Hageland United niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij de overeenkomst opschorten gedurende de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 11 – Privacy

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over gegevensbescherming. De Privacyverklaring is een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Laatste wijziging: 30/09/2022