Privacy- & Cookieverklaring

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Hageland United vzw, met maatschappelijke zetel te Grotendries 27 – 3210 Lubbeek en ingeschreven in de K.B.O. met ondernemingsnummer BE0889.419.625 (hierna: “Hageland United”). Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website, e-mailadressen van @hagelandunited.be of het invullen van formulieren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Hageland United leeft de “Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.  Hageland United stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 26 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

1.3. Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Al onze leden en oud leden
 • Deelnemers van activiteiten
 • Belangstelling tonende voor activiteiten, diensten of producten
 • Klanten
 • Leveranciers
Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Uw persoonsgegevens worden enkel gevraagd voor zover deze noodzakelijk zijn voor het doel.

2.2. Gegevensverzameling gebeurt enkel op basis van persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt, met uitzondering van de informatie verkregen vanuit de federatie.

2.3. Hageland United verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Versturen van informatie over onze werking en uitnodigingen
 • Organiseren van sportieve voorbereiding, opleiding, competities en tornooien
 • Informeren en organiseren van activiteiten
 • Verkopen van diensten en producten
 • Promotie en communicatie van de club

3.2. Doorgeven aan derden
Bij geheel of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Hageland United, waarbij de bedrijfsactiviteiten worden gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hierover vooraf steeds informeren.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. In voorkomend geval dient de derde partij een gelijkwaardige beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hageland United zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten
In zeldzame gevallen kan Hageland United op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. Hageland United zal in redelijkheid pogen u vooraf te informeren, tenzij aan wettelijke beperkingen is gebonden.

Artikel 4 – Bewaartermijn

Hageland United bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Artikel 5 – Veiligheid en Vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen op zowel technisch als organisatorisch vlak teneinde elke niet toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 • Alle personen die namens Hageland United kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.
 • Al onze systemen zijn voorzien van passende beveiligingsmaatregelen.
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben enkel toegang voor zover deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

5.2. In geen geval kan Hageland United aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

5.3. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf uw computer en de vertrouwelijkheid van uw login en persoonlijke gegevens. 

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van inzage
U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens.

6.2. Recht van verbetering en aanvulling
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

6.3. Recht van beperking en verwijdering
U bent vrij in de keuze om uw persoonsgegevens mee te delen aan Hageland United. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te beperken of te verwijderen. Bij weigering, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens kunnen bepaalde diensten of producten niet meer beschikbaar zijn.

6.4. Recht van verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en dit via eenvoudige uitschrijfmogelijkheid.

6.5. Recht van overdracht
U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.

6.6. Recht op intrekking van uw toestemming
U heeft steeds het recht om reeds verleende toestemming op elk moment in te trekken.

6.7. Uitoefening van uw rechten
U kan ons contacteren via privacy@hagelandunited.be om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij behouden ons het recht om te bepalen of uw persoonsgegevens niet langer strikt noodzakelijk zijn en of uw verzoek gerechtvaardigd is.

Artikel 7 – Cookies

7.1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan om de website beter te laten functioneren, veiliger te maken of een betere gebruikservaring aan te bieden.

7.2. Wat voor cookies gebruiken we?
Noodzakelijke: Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op over het gebruik van onze website.

7.3. Derde partij cookies
In geval dat de website gebruik maakt van derde partij cookies, is dit vermeld in dit artikel. Voor cookies geplaats door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze op hun respectievelijke website hebben staan.

Wij maken gebruik van de dienst van Google Analytics voor statistisch inzicht te hebben in het gebruik van de website.

7.4. Toestemming
U kan steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters aan te passen. Het uitschakelen of blokkeren van cookies kan betekenen dat sommige functionaliteiten van de website niet of niet goed werken.

Artikel 8 – Klachten en geschillen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking of u wenst uw rechten uit te voeren, dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen via privacy@hagelandunited.be

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 9 – Informatie

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via privacy@hagelandunited.be

Artikel 10 – Wijzigingen

Hageland United behoudt zich het recht om deze privacyverklaring ten alle tijde eenzijdig aan te passen.
De meest recente versie vindt u steeds op deze pagina.

Laatste wijziging: 30/09/2022